Online Üyelik Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 1 Temmuz, 2021

Madde 1. Taraflar

İşbu EduForX Online Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.eduforx.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Eduforx Site”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Eduforx Site'ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu EduForX’un sahibi olduğu platform üzerinden sınav satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. EduForX’un Hakları

3.1. EduForX güvenlik nedeniyle Üye'nin Eduforx Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Eduforx Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. EduForX, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Eduforx Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Eduforx Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. EduForX, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Eduforx Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Eduforx Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. EduForX Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5. İşbu Sözleşme EduForX’nın hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle EduForX’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6. EduForX’nın üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. EduForX kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca EduForX bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8. EduForX sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü EduForX’ya aittir.

3.9. EduForX, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.10. EduForX, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Madde 4. Üye’nin Yükümlülükleri

4.1. Üyelik, Eduforx Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin EduForX tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla EduForX’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. EduForX’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. Üye, Eduforx Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Eduforx Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üye, Eduforx Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde EduForX’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Eduforx Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve EduForX’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun EduForX tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Eduforx Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Eduforx Site'nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve EduForX’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.10. Üye, başkalarının Eduforx Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Eduforx Site’nin veya Eduforx Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Eduforx Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Eduforx Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan EduForX sorumlu değildir.

4.12. Üye, Eduforx Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Eduforx Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.13. Üye, Eduforx Site üzerinden satın alacağı eğitim programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte anlaşmalı olunan danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, EduForX’un sorumluluğunun eğitim programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan EduForX’nın sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, Eduforx Site üzerinden satın alacağı sınav programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini destek@EduForX.com adresine e-posta göndererek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise eğitim programı ücreti Üye’ye iade edilecektir.

4.15. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

Madde 5. Ödeme ile İlgili Koşullar

5.1. Üye, satın alacağı programı ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Bununla birlikte, kurumsal satışlarda başka ödeme yöntemleri kararlaştırılabilir.

5.2. Üye, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.3. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, EduForX’un ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile EduForX arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan EduForX tarafından düzenlenir.

5.5. Sözleşme konusu hizmetin yıllık abonelik olduğu durumda, yıllık abonelik süresi sona ermeden önce Üye tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

Madde 6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1. EduForX, Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2. EduForX, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Eduforx Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

6.3. EduForX’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Eduforx Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, EduForX’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4. EduForX sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece EduForX bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler EduForX bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler EduForX çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.7. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

6.8. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, EduForX’un “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6.9. Üye aynı zamanda EduForX’nın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

6.10. Üye, Eduforx Site üzerinden satın alacağı sınav programlarında, EduForX sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve hizmetin kendisine teslim edilmesi için gerekli diğer tüm bilgilerin anlaşmalı olunan kurum ile paylaşılacağını bildiğini, bunun EduForX uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin anlaşmalı olunan kurum ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7. Hizmet Teslimi ve Ücret İadesi

7.1. Anlaşmalı olunan kurumlar tarafından düzenlenen sınav sürecinde Üye, sınavın Eduforx Site’de veya değişiklik durumunda EduForX tarafından belirtilecek başka bir internet adresinde verileceğini kabul eder.

7.2. Ödemesi yapılmış hizmetler ile sınırlı olmak üzere Üye’ye ücret iadesi ancak müşterinin sınav içeriğinden memnun kalmaması, müşterinin yanlış sınavı satın alması hallerinde yapılacaktır. Ancak, Üye’nin sınav sorularını görmeye başlamış olması durumu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili sınavın başlaması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Eduforx Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Eduforx Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler EduForX veya sözleşme yoluyla EduForX’a lisans verenlere aittir. Üye, EduForX’un yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Eduforx Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Eduforx Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, EduForX’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı EduForX’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, EduForX’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. EduForX’un, Eduforx Site Hizmetleri, Eduforx Site bilgileri, Eduforx Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Eduforx Site'nin ticari markaları, Eduforx Site'nin ticari görünümü ve/veya Eduforx Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Eduforx Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Eduforx Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üye’ler Eduforx Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup EduForX’un rücu hakkı saklıdır.

Madde 9. Sorumluluk

9.1. Üye, Eduforx Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda EduForX gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle EduForX’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2. EduForX hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

9.3. EduForX’un ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.4. Bir çevrimiçi sınav ürünü olan, sözleşme konusu EduForX.com, kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini eğitim hayatlarında geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. EduForX, EduForX.com’da yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.

Madde 10. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

10.1. Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda EduForX, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Eduforx Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye EduForX’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. EduForX doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek EduForX’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

10.3. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

Madde 11. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Eduforx Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve EduForX’un veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Eduforx Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 12. Muhtelif Hükümler

12.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin EduForX tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından EduForX sorumlu değildir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

12.3. EduForX’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

12.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

12.5. Üye Eduforx Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Ad-Soyad :

Tel No :

E-mail :

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere aşağıda seçilmiş vasıtalar kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin (“EduForX”) bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan kurumlar gibi ifa yardımcılarıyla paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.

SMS E-mail Telefon

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Kullanılan Çerezler

Bu Politika, Web Eduforx Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Eduforx Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Eduforx Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Eduforx Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Eduforx Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Eduforx Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Eduforx Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Eduforx Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Eduforx Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Web Eduforx Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Nodejs Session: Bu çerez oturumları belirlemek için kullanılır. Tarayıcı kapatıldığında sonlandırılır.

_ga: Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Tetiklenmesinin ardından 2 sene süre dolumu vardır.

_gid: Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılan bir diğer çerezdir. Ancak 24 saat içinde sonlandırılır.

_gat: İstek oranını kısaltmak için kullanır. Tetiklenmesinden itibaren 1 dakika içinde sonlanır.

__utma: Tetiklenmesinin ardından 2 yıl süre dolumu vardır. Bir kullanıcının geçmişte sitenizi ziyaret edip, etmediğini takip eder. Kullanıcılar sitenizi ziyaret ettiğinde __utma çerezi kullanıcılar bir bakıma ID tanımlar ve bunu saklar. Aynı zamanda bu çerez kullanıcının web sitenize ilk geldiği saati, tarihi toplam sayıları ile birlikte kayıt altında tutar.

__utmb: Bu çerez yeni ziyaretleri / oturumları belirlemek için kullanılır. Kurulum / güncellemeden itibaren 30dk sonra sona erer.

__utmc: urchin.js ile etkileşime geçecek şekilde yapılandırılan bu çerez, kullanıcının yeni bir oturumda / ziyarette olup olmadığını belirlemek için __utmb ile birlikte kullanıyordu. Çerez tarayıcıyı kapattığınızda sonlanır.

__utmz: Kullanıcının sitenize geldiği kaynaklar hakkında bilgileri depolar. Kaynak, araç, kampanya gibi veriler bu çerez kapsamında kayıt altına alınır. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde güncellenir. ilk tetikleme / güncellemeden sonra 6 ay sonra sonlanır.

__utmv: Ziyaretçi seviyesinde özel tanımlı değişken verilerini saklamak için kullanılır. Kurulum / güncellemeden itibaren 2 yıl sonlanma süresi vardır.

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Eduforx Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Kullandığınız tarayıcının yardım bölümünden bu değişikliklerin nasıl yapılacağına ulaşabilirsiniz.